Evangelisatiecommissie

Evangelisatiecommissie
De diepste motivatie van het evangelisatiewerk is de innerlijke barmhartigheid van God. Hij is bewogen met zondaren. Hij is in Zichzelf bewogen (Lukas 1 : 78). God heeft Zichzelf bewogen om de Zaligmaker der wereld te zenden. Het bevel om de wereld in te gaan komt ook bij de Heere vandaan. Vanuit die zending door de Vader zendt Jezus Zijn discipelen. U kunt dat lezen in Johannes 20. Na Zijn opstanding verschijnt Jezus aan de tien discipelen. Het is die keer dat Thomas er niet bij is. En Hij zegt daar tegen hen: ‘Vrede zij u, Zoals Mij de Vader gezonden heeft, zendt ik ook U.’ En daarna blaast Hij op de discipelen en zegt: ‘Ontvangt de Heilige Geest.’
Het is aan de kerkenraad om initiatieven tot evangelisatie te nemen, binnen de gemeente de bezinning op gang te brengen, de gemeente toe te rusten en verantwoordelijkheid te dragen voor het geheel.

De gemeente is geroepen het evangelisatiewerk ter hand te nemen. Het belangrijkste motief is dat we gehoorzaam dienen te zijn aan het bevel van Christus, gegeven aan Zijn Kerk. Vervolgens is het belangrijk vanwege de geestelijke nood waarin zo velen verkeren, omdat ze Christus niet kennen. Het is een voorrecht om te mogen evangeliseren. Er is geen zaliger boodschap om bekend te maken dan dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken (Lukas 2 : 17, 1 Tim. 1 : 15).

Vanuit deze motieven heeft de kerkenraad besloten om een evangelisatiecommissie in te stellen.

Dit jaar is er rond de kerstdagen een folder verspreid in een deel van Woudenberg. In deze folder is uitgelegd wat Kerst betekent. In de folder staat ook een uitnodiging voor het bijwonen van de kerkdiensten.
 
De commissie bestaat uit de volgende leden:
Dhr. J. van Bentum jr., mevr. J. F. Ruitenbeek - van der Ham, mevr. J.C. Effowe - van der Pol, dhr. G. Bloemhof en de heer A. Haanschoten, aangevuld met drie leden vanuit de kerkenraad, te weten: ds. W.J.C. van Blijderveen, oud. R.H.J. van de Pol en oud. H. Staal.

Voor meer informatie: evangelisatiecommissie@hhgwoudenberg.nl

Voor vragen over het christelijk geloof kunt u ook terecht op de website "zien en geloven".

Naast deze evangelisatiecommissie is er ook een Contactcommissie. Deze commissie heeft tot doel om contact te houden met minder kerkelijk meelevenden van onze gemeente. Graag willen wij contact me hen houden om te laten blijken dat ze bij onze gemeente horen en niet door ons vergeten worden. Ook is het mogelijk dat u behoefte heeft aan een extra bezoekje. Er is geen drempel. Schroom niet maar neem gerust contact met ons op.

De leden van de contactcommissie zijn: Dhr. J.H. de Kruif (033-2861309), dhr J.A. van de Peut (033-2860505) en dhr. R.H.J. van de Pol (namens de kerkenraad).
U kunt telefonisch contact met ons opnemen of een mail sturen aan evangelisatiecommissie@hhgwoudenberg.nl
 

Volgende kerkdienstenZondag 9 augustus
11:30
Kerkdienst
info
Ds. W.F. 't Hart
18:30
Kerkdienst
info
Kand W H Hoorn