Diaconie

Het diaconaat

Alle leden van de gemeente hebben de Bijbelse opdracht tot het tonen van barmhartigheid aan de naaste. In Mattheüs 22 lezen we de samenvatting van de wet: de Heere God liefhebben boven alles, en de naaste als onszelf. Ook wijst de Heere Jezus Zijn discipelen op de dienst der barmhartigheid. Uit Gods Woord kunnen we afleiden dat vrijwillig hulpbetoon aan de naaste dienst aan God en dienst aan de naaste tegelijk is. Dat lezen wij in Mattheüs 25:40: 'Voor zoveel gij dit één van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.' Ook geeft de apostel Jacobus aan, dat het bezoeken van weduwen in de verdrukking onze opdracht is.
Over de oorsprong en instelling van het diakenambt lezen we in de Handelingen der Apostelen. Om de apostelen te ontlasten verkoos de gemeente diakenen om de armen te helpen en te vertroosten. Ook nu hebben de diakenen dat als taak. In de loop van de tijd vond er een verschuiving plaats van materiële steun aan gemeenteleden naar regionale, landelijke en wereldwijde hulp. De laatste tijd zien we weer een lichte kentering, mede door de crisis en de daarmee gepaard gaande werkloosheid.
Met de barmhartige Samaritaan mogen we u oproepen tot het nadenken over en het in praktijk brengen van de vraag 'Van wie ben ik de naaste?'. Laat het tonen van barmhartigheid ook een zaak van uw gebed zijn!

College van diakenen

Het college van diakenen bestaat uit 5 diakenen en is als volgt samengesteld:
Voorzitter:              J.J. Verloop (tel.: 033-2861909)  
Secretaris:             H.A.A. van Oosterom (tel.: 033-2583086) (aanvraag kerktelefoon)
Penningmeester:   A. Kooy (tel.: 06-11306336)
Lid:                        A. Aalberts (tel.: 033-2863534)
Lid:                        M.H. Langelaar (tel.: 033-4622575)
Administrateur:      A.J. van Raai (tel.: 033-2864452)

Bankrekening:
NL49RABO01136.46.119
t.n.v. Diaconie HHG Woudenberg

ANBI Status Diaconie:

Agenda


Maandag 15 januari
19:45
Diaconie
info

Maandag 26 februari
19:45
Diaconie
info

Maandag 29 april
19:45
Diaconie
info

Maandag 10 juni
19:45
Diaconie
info
Naar agenda