Geschiedenis

De Hersteld Hervormde Gemeente te Woudenberg is een betrokken, meelevende gemeente met leden van allerlei leeftijd en met verschillende achtergronden. Er mag sprake zijn van een begeerte om vanuit het onfeilbaar Woord van God en uit de belijdenis der kerk onderwezen te worden in de boodschap van eeuwig heil. Daarbij mag met blijdschap de nodige onderlinge betrokkenheid en saamhorigheid worden geconstateerd. Een en ander vermelden we met verwondering en dankbaarheid jegens de HEERE.
 
Op een bepaalde manier is de historie van de gemeente daarbij ook van betekenis. Tot ons groot verdriet kwam het tot een kerkelijke breuk. Een deel van de Nederlandse Hervormde Kerk kon zich niet vinden in de nieuwe grondslag van de Protestantse Kerk in Nederland en in de praktische regelgeving die daaruit voortvloeide en bleef buiten de fusie van de kerken in mei 2004, op basis van de belijdenissen en de kerkorde van de Nederlandse Hervormde Kerk, als de Hersteld Hervormde Kerk.
Door deze gebeurtenissen heeft de gemeente ter plaatse van meet af aan moeten uitwijken naar een alternatieve locatie. Na enkele weken werd dat de sporthal De Wielewaal. Het heeft ons verwonderd, dat zich die mogelijkheid in ons dorp voordeed en dat zo spoedig alle dingen voorhanden waren om ter plaatse kerkdiensten te gaan beleggen. Tot op de dag van vandaag beschouwen we dat als een onverdiende zegen, die God ons genadig verleende en nóg verleent. 
In september 2009 is er begonnen met de verbouwing van sporthal De Wielewaal. Vanaf  maart 2010 wordt er gekerkt in de Maranathakerk.
 
We mogen ons ‘s zondags verheugen in een trouw kerkbezoek van jongeren en ouderen. In maart 2014 telde de gemeente 869 leden (het totaal aantal belijdende leden, doopleden en geboorteleden). We constateren over de achterliggende jaren een beduidende groei van de gemeente. Daarvoor past alleen de ootmoedige dank aan God de HEERE.

Volgende kerkdienstenZondag 28 juli
11:30
Kerkdienst
info
Ds. W.A. Capellen
18:30
Kerkdienst
info
Ds. J. Koppelaar