Zendingscommissie

Op verzoek van de landelijke Commissie Zending is door de kerkenraad van de Hersteld Hervormde Gemeente in Woudenberg in 2008 een plaatselijke zendingscommissie opgericht. Dit in gehoorzaamheid aan de Bijbelse opdracht zoals opgetekend in Matthëus 28 vers 19: ‘Gaat dan henen, onderwijst al den volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb.’  De opdracht tot zending die de discipelen van de Heere Jezus ontvingen, is niet alleen aan de discipelkring voorbehouden gebleven, maar is overgegaan op talloze gelovigen, van eeuw tot eeuw en van land tot land. Zij zijn erop uitgegaan om het Evangelie van recht en van genade te verkondigen, dat er behoud mogelijk is, zelfs voor de grootste der zondaren. En die opdracht komt ook tot ons. In het kader van de zending ligt er een taak voor ons allen. Ieder christen is geroepen te getuigen. Dat kan in eigen omgeving zijn, maar ook ver weg. Dat kan zijn door zendingswerkers te steunen in materiële zin, door hen van de benodigde middelen te voorzien, maar zeker niet in de laatste plaats door hen te steunen in geestelijke zin, door met hen te strijden in de gebeden.  
De plaatselijke zendingscommissie stelt zich het volgende ten doen; 
• Bevordering van bewustwording en de betrokkenheid van de leden van de gemeente op het zendingswerk. • Het ontplooien van activiteiten om fondsen te genereren t.b.v. het zendingswerk • Bij uitzending van zendingswerkers vanuit de gemeente het geven van ondersteuning en het onderhouden van contact tussen zendingswerker en gemeente. 
De plaatselijke zendingscommissie van de Hersteld Hervormde Gemeente te Woudenberg bestaat uit de volgende personen; 
W. Weerheim  - voorzitter
W.G. Staal - Baan – secretaris
K. de With – penningmeester
E.H. Bergacker - van Dijk
A. de Leeuw - van Hell
H.A.A. van Oosterom – afgevaardigde vanuit diaconie

Het is ons hartelijk verlangen dat ook in onze gemeente liefde voor het zendingswerk gevonden mag worden of ontstaan zal. Niet als doel op zich, maar omdat het bij zending gaat om de uitbreiding van het Koninkrijk van God, om het behoud van mensenzielen en ten diepste om de eer en de verheerlijking van Zijn grote Naam! 

Nieuwsbrief
26 nov 2019 |
Zie in dit bericht de nieuwsbrief van de familie van der Bas.
Lees meer
Nieuwsbrief
20 jun 2019 |
Zie in dit bericht de nieuwsbrief van de familie van der Bas.
Lees meer
Bericht uit Malawi
19 jun 2019 |
Hierbij weer een bericht uit Malawi.
Lees meer
Nieuws uit Malawi
3 feb 2019 |
Hierbij een bericht vanuit Malawi.
Lees meer
Zending Malawi
14 nov 2017 |
Opnieuw een berichtje vanuit Afrika. Lees meer hierover in dit bericht.
Lees meer
Zending Malawi
2 okt 2017 |
Na de zomerperiode in Nederland wordt het tijd voor een berichtje van het zendingsveld in Malawi. Lees meer hierover in dit bericht.
Foto
Lees meer

Agenda


Dinsdag 12 mei
20:15
vergaderingen Jeugdcommissie
info
Naar agenda